การประชุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป่าไม้ 2562
>> 23 กรกฎาคม 2562 คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ <<

ติดต่อ

สามารถติดต่อผู้จัดการประชุมได้ที่

ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทร. 0-2942-8109 โทรสาร 0-2942-8371
Email: ffortrn@ku.ac.th

ลงทะเบียน ตอนนี้