การประชุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป่าไม้ 2562
>> 23 กรกฎาคม 2562 คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ <<

กำหนดการ

กำหนดการ โครงการจัดการประชุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2562
เรื่อง “Technologies for Tomorrow”

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

08:00 - 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 - 10:00 น. นำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์และเยี่ยมชมนิทรรศการ
โดย ผู้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
10:00 - 10:30 น. กล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษ
โดย คณบดีคณะวนศาสตร์
10:30 - 11:00 น. บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ
เหลียวหลังแลหน้าในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบ
โดย คุณมหาศาล ธีรวรุตน์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด
11:00 - 11:30 น. บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ
บทบาทภาครัฐกับการพัฒนาอุตสาหกรรมป่าไม้
โดย คุณยรรยง กางการ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้
11:30 - 12:00 น. บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ
แผนการปฏิรูปประเทศและนโยบายป่าไม้แห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมป่าไม้
โดย ผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12:00 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 14:20 น. แนะนำความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมป่าไม้
โดย บริษัทผู้สนับสนุนการประชุม
14:20 - 14:40 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14:40 - 16:00 น. นำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย
ด้านวิศวกรรมป่าไม้
ด้านเทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์
โดย ผู้เสนอผลงานภาคบรรยาย
16:00 น. สรุปผลการประชุมและปิดงาน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงทะเบียน ตอนนี้